Prinsip Asas Tentang Partisipasi Politik Semasa Di Malaysia Berdasarkan Kerangka Maqasid Syariah

Authors

  • Prof. Madya Dr. Aznan bin Hasan International Islamic University Malaysia

Keywords:

politik, maqasid syariah, malaysia, siyasah

Abstract

Suasana pemerintahan dan mekanisma politik kepartian (bahkan demokrasi dalam bentuknya yang ada pada masa ini) sangat jauh berbeza daripada suasana pemerintahan Islam pada masa dahulu. Dalam perubahan atmosfera politik masa kini, suatu formulasi baru, selaras dengan maqasid syariah amatlah diperlukan umat dalam interaksi muslim terhadap suasana ini.  Objektif utama penerokaan kajian ini adalah untuk meneroka dan membincangkan prinsip dan konsep asas partisipasi politik dalam suasana semasa di Malaysia menurut kerangka Maqasid Syariah. Kajin ini akan menumpukan perbincangan dari aspek berikut iaitu; (1) perbahasan mengenai Siyasah Syar’iyyah dalam kerangka Maqasid Syariah, (2) penelitian mengenai definisi partisipasi politik semasa di Malaysia berdasarkan kerangka maqasid serta (3) menghuraikan tentang maqasid-maqasid asas berhubung partisipasi politik di Malaysia. Kertas kerja ini dibangunkan melalui metode kajian tekstual yang meneliti serta mengeluarkan pandangan sarjana silam dengan melakukan analisis perbandingan terhadap situasi semasa. Kajian ini menyimpulkan bahawa partisipasi politik semasa dalam konteks Malaysia hari ini adalah suatu perkara yang tidak dapat dielakkan. Namun penyertaan Gerakan Islam perlulah berpaksikan Maqasid Syariah yang dinilai dengan neraca yang sangat teliti.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahmad ‘Ulaywi Hussein al-Tai, (2008) al-Muwazanah Bayn al-Masalih: Dirasah Tatbiqiyyah Fi al-Siyasah al-Syar’iyyah, Dar al-Nafais.

Akram Kassab, (2012) al-Intikhabat Ahkam wa al-Dhawabit.

Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad, Ihya’ Ulum al-Din, Dar al-Ma’rifah.

Al-Sawi, Solah, Fatawa al-Siyasah al-Syar’iyyah.

al-Qardhawi, Yusuf, (1993) Bayanat al-Hall al-Islami wa Shubuhat al-‘Ilmaniyyin wa al-Mutagharribin, Maktabah Wahbah.

Atiyyah Abdullah, (2012) al-Ahkam al-Syar‟iyyah Ii al-Nawazil al-Siyasiyyah, Darul Bashir.

Dhal, R. A, (1970) Modern Political Analysis, Pearson.

Ibn al-Qayyim, (1991) I’lam al-Muwaqqi’in ‘An Rabb al-‘Alamin, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Ibn ‘Asyur, Muhammad al-Tahir, (2004) Maqasid al-Syari’ah al-Islamiyyah, Wizarah al-Awqaf Qatar.

Ibn Rush, Muhammad ibn Ahmad, (1988), al-Bayan wa al-Tahsil, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.

Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, (t.t) Bada’i’ al-Fawaid, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.

Ibn Taymiyyah, (t.t) al-Sarim al-Maslul ‘Ala Syatim al-Rasul, al-Haras al-Watani al-Sa’udi.

Micheal Rush, Philip Althoff, (1971) An Introduction to Political Sociology, Thomas Nelson & Sons Ltd.

Munir al-Bayati, (1979), al-Dawlah al-Qanuniyyah wa al-Nizam al-Siyasi, Baghdad: al-Dar al-‘Arabiyyah li al-Tiba’ah

Syed Ahmad Hussein, (1996) Pengantar Sains Politik, Dewan Bahasa dan Pustaka.

The New Encyclopaedia Britanica

Wan Zaimah Wan Ibrahim, (2012) Kekuatan Kesatuan Politik Melayu Islam Tongak Ketuanan Islam di Malaysia: Satu Penilaian Syarak, Disertasi Ijazah Sarjana Pengajian Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia

Downloads

Published

2020-07-29

How to Cite

Hasan, A. (2020). Prinsip Asas Tentang Partisipasi Politik Semasa Di Malaysia Berdasarkan Kerangka Maqasid Syariah. Jurnal Peradaban Islam, 1(1), 1-22. Retrieved from https://peradabanislam.com/jurnal/article/view/4

Issue

Section

Articles