Isu Perselisihan Antara Gerakan Salafiyyah dan Al-Asya’irah: Analisis Pendekatan Ulama Ahl Sunnah Wa Al-Jamaah

Authors

  • Dr. Razali Bin Musa Universiti Sultan Zainal Abidin

Keywords:

wahabi, salafi, asya'irah, takfir, ahl Sunnah wa al-Jamaah,

Abstract

Antara isu yang melahirkan gejala takfir dalam masyarakat ialah pertelingkahan antara gerakan al-Asya`irah dan gerakan Salafiyyah.  Penulisan ini akan mengulas perselisihan tersebut dari sudut latar belakang, analisis isu dan melihat isu tersebut melalui kacamata pendekatan ulama ahl Sunnah wa al-Jamaah.  Kumpulan yang dimaksudkan dengan gerakan Salafiyyah dalam perbincangan ini, ialah mereka yang berpegang dengan fahaman yang dipelopori oleh Taqiyuddin Ibn Taymiyyah (1262 – 1327 M) dan Muhammad ‘Abd Wahab (1702-1787 M). Dari sudut fikah, mereka tidak terikat dengan mazhab yang tertentu. Sementara pengertian gerakan al-Asya`irah pula, ialah mereka yang mendokong pendekatan akidah yang dibawa oleh al-Imam Abu Hasan al-‘Asy`ari (874 – 936) dan al-Imam Abu Mansur al-Maturidi.  Dari aspek fikah pula mereka berpegang dengan mazhab Syafie.  Pengertian gerakan Salafiyyah dan al-Asya`irah   di atas mengikut penelitian penyelidik adalah dilihat melalui kerangka umum. Penulisan ini meneroka dari aspek punca pertembungan serta meneliti pendekatan ulama ahl Sunnah wa al-Jamaah dalam menangani isu ini. Berdasarkan kepada pendekatan tersebut, tuduhan takfir tidak wajar dilemparkan antara kedua-dua pihak, pertama, kerana kekufuran hanya boleh disabitkan oleh nas dan ijmak ulama. Kedua, pendekatan tidak menentukan kekufuran kepada peribadi tertentu secara khusus dan ketiga, tidak boleh mengumumkan kekufuran kepada umat Islam yang melakukan perkara-perkara bidaah dan khurafat. Apatah lagi, jika mereka  yang jahil agama dan  kejahilannya  itu adalah penghalang yang mewajarkan tuduhan takfir.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Halim el-Muhammady (1982), Mazhab Syafie dan Masalah Kaum Muda di Malaysia. Kajang: Persatuan Bekas Mahasiswa Timur Tengah.

Abd al-Halim Mahmud (1982), al-Tafkir al-Falsafi fi al-Islam. Beirut: Maktabah al-Madrasah.

Abdullah al-Harari al-Habasyi (1997), Izhar al-`Aqidah al-Sunniyyah bi Syarh al-`Aqidah al-Tohawiyyah. Beirut: Dar al-Masyari` li al-Taba`ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi.

Abu al-Husayn Muslim Ibn al-Hajjaj (1987), Sahih Muslim bi Syarh al-Nawawi, no. hadith: 153, j. 2, Kaherah: Dar al-Rayyan li al-Turath.

Abu Hamid Muhammad (1987), Tahafut al-Falasifah. Tahqiq: Sulaiman Dunya, c. 7, Kaherah: Dar al-Ma`arif.

Adnan Hj. Nawang (1980), “Za’ba dan Ajaran Khwaja Kamaluddin”, dalam Khoo Kay Kim et al. (eds.) Pendidikan di Malaysia Dahulu dan Sekarang. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia.

Adnan Hj. Nawang (2007), Za’ba dan Melayu. Tanjong Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ahmad Hafiz Bin Hj. Muhammad Alwi (2007), “Penjelasan Tepat Tentang Aqidah Para Nabi dan Ulama- Allah Wujud Tanpa Bertempat” (Kertas Kerja Seminar Ahli Sunnah wal Jamaah di YPK, Kuala Terengganu).

Ahmad Ibn `Abd al-Halim Ibn Taimiyyah (1971), Dar’u Ta`arud al-`Aql wa al-Naql. Tahqiq: Muhamad Rasyad Salim, Republik Arab Bersatu: Dar al-Kutub, j. 1, h. 129.

Ahmad Ibn `Abd al-Halim Ibn Taimiyyah (t.t), al-Risalah al-Tadamuriyyah. Tahqiq: Muhamad Hamid al-Faqi. Kaherah: Maktabah al-Sunnah al-Muhamadiyyah.

Al-Bukhari, Muhammad Ibn Isma`il (t.t), Sahih al-Bukhari, no. hadis: 1094, j. 1. Kaherah: Dar al-Hadith, h. 200.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad (1983), al-Iqtisad fi al-I`tiqad. Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah.

Al-Imam Muhamad Abu Zahrah (1996), Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah fi al-Siyasah wa al-`Aqaid wa Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyyah. Kaherah: Dar al-Fikr al-`Arabi.

Al-Hafiz Ibn Hajar al-`Asqalani (1986), Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari. Kaherah: Dar al-Rayyan li al-Turath.

Al-Zarqani, Muhamad `Abd al-`Azim (1988), Manahil al-`Irfan fi `Ulum al-Quran. Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah.

Azmi, A. S. (2020). 40 Hadis tentang Politik dan Kepimpinan.

Azmi, A. S. (2020). 40 Hadis tentang Dakwah dan Tarbiah. Ulum Hadith Research Centre.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam (1994) Ensiklopedi Islam. Jakarta: PTIchtiar Baru van Hoeve.

Ensiklopedia Islam (2004), Ensiklopedia Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Fauzi Zakaria (2007), Pengaruh Pemikiran Assyahid Sayyid Qutb Terhadap Gerakan Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: Jundi Resource.

Hamka (1982), Ayahku. c.4, Jakarta: Jayamurni.

Hasan Isma`il al-Hudaybi(1977), Duah la Quda, Iskandariah: Dar al-Da`wah.

Hasan Ibn `Ali al-Saqqaf (t.t), Majmu` Rasail al-Saqqaf . `Amman: Dar al-Razi.

Hersi Mohamed Hilole (1994), “al- Salafiyyah al-Wahabiyyah bayna Muayyidiha wa Muntaqidiha” (Disertasi Sarjana, Fakulti Pengajian Islam, UKM).

Hussin Mutalib (1993), Islam in Malaysia: From Revivalism to Islamic State. Singapore: Singapore University Press.

Ibrahim Madkur (1983), Fi al- Falsafah al-Islamiyyah:Manhaj wa Tatbiquhu. Kaherah: Dar al-Ma`arif.

Ismail Hamid (1986), Perkembangan Islam di Asia dan Alam Melayu. Kuala Lumpur: Heineman Sdn. Bhd.

Ismail Hj. Ibrahim et al. (1992), “Syekh Tahir Jalaludin, 1869-1956 Reformis Islam”, dalam Ismail Mat. (eds.), Ulama Silam dalam Kenangan. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Istilah Usuluddin dan Falsafah Islam (1991), Istilah Usuluddin dan Falsafah Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kamarudin Salleh (2007), Modenisme Islam Malaysia - Indonesia. Bangi: Jabatan Usuluddin dan Falsafah, UKM.

Majma` al-Lughah al-`Arabiyyah (1979), Mu`jam al-Falsafi. Kaherah: al-Hay’ah al-`Ammah Lisyu’un al-Matabi` al-Amiriyyah, h. 64;

Mohammad Redzuan Othman (2005), Islam dan Masyarakat Melayu. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Muhammad `Imarah (2008), al-Salaf wa al-Salafiyyah. Kaherah: Wizarah al-Awqaf.

Muhammad Abu Zahrah (2000), Ibn Taymiyyah. Kaherah: Dar al-Fikr al-`Arabi.

Muhammad `Abd al-Wahhab (1983), Fi `Aqaid al-Islam min Rasa’il al-Syaikh Muhammad `Abd al- Wahhab. Beirut: Dar al-Afaq al-Hadithah.

Muhammad `Abd al-Wahhab (t.t), Kasyf al-Syubahat. Iskandariyyah: Dar al-Iman.

Muhammad `Abd al-Wahhab (t.t), Kasyf al-Syubahat. Iskandariyah: Dar al-Iman.

Muhammad Abu Zahrah (2000), Tarikh al-Madhahib al-Islamiyyah. Kaherah: Dar al-Fikr al-`Arabi.

Muhammad `Abd al-Wahab (t.t), Kasyf al-Syubuhat. Iskandariyah: Dar al-Iman.

Mahmud Syaltut (1988), al-Islam `Aqidah wa Syari`ah. Kaherah: Dar al-Syuruq.

Muhamad Ibn Saleh al-Uthaymin (2005), Syarh Kasyf al-Syubahat. Tahqiq `Atif Sabir Syahin. Mansourah: Dar al-Ghad al-Jadid.

Musa Syahin Lasyin (2002), al-Laali al-Hassan fi `Ulum al-Quran. Kaherah: Dar al-Syuruq.

Pendita Za’ba (1984), Perangai Bergantung Kepada Diri Sendiri. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Saleh al-Wardani (2004), Firaq Ahl al-Sunnah. Beirut: Dar al-Mada.

Seminar Ahli Sunnah wal Jamaah diadakan di Dewan Utama, Yayasan Pembangunan Keluarga, Kuala Terengganu pada 7 Julai 2007.

Seminar Ahli Sunnah wal Jamaah Golongan Tauladan diadakan di Dewan al-Malik Faisal, Universiti Islam Antarabangsa, Petaling Jaya, Selangor pada 19-20 Julai 2003.

Seminar Antarabangsa Mengenai Syeikh Muhammad `Abdul Wahab diadakan di Dewan 2020, Kangar Perlis pada 16-17 Mac 2006.

Taha al-Dusuki Hubaishi (1987), Al-Janib al-Ilah i fi Fikr al-Imam al-Ghazali. Kaherah: Dar al-Taba`ah al-Muhamadiyyah.

Temubual dengan Hj. Ahmad Hafiz Bin Hj. Muhammad Alwi melalui telefon pada 22 Disember 2009, jam 12.15 tengahari.

Umar Farukh (1981), Tarikh al-Fikr al-`Arabi ila Ayyam Ibn Khaldun. Beirut: Dar al-`Ilm li al-Malayin.

Virginia Thompson (1943), Postmortem on Malaya. New York: The Macmillan.

Wan Zailan Kamaruddin b. Ali, “Asal Usul Pengaruh dan Kesan aliran al-Asya`irah di Malaysia dan Kepulauan Melayu,” dalam Malaysia Dari Segi Sejarah, Persatuan Sejarah Malaysia, Kuala Lumpur.

William R. Roff (2005), Nasionalisme Melayu. Ahmad Boestamam (terj.) c. 3, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Wizarah al-Ma`arif (1988), Muqarar al-Tarikh. Jedah : Dar al-Asfahani.

Yusuf al-Qardawi (2001), Kaifa Nata`amal ma`a al-Quran al-Karim. Beirut: Muasassah al Risalah.

Yusuf al-Qardawi (1991), Awlawiyyat al-Harakah al-Islamiyyah fi al-Marhalah al-Qadimah. Kaherah: Maktabah Wahbah.

Zainal Abidin Syihab (1997), Gerakan Islah Muhammad Abd al-Wahhab: kenyataan dan Tohmahan. Ibnu Hussin (terj.). Kuala Lumpur: Nuur Publication.

Zamihan Mat Zin Al-Ghari (2001), Salafiyah Wahabiyah Suatu Penilaian Semula. Selangor: Tera Jaya Enterprise.

Downloads

Published

2020-07-29

How to Cite

Musa, R. (2020). Isu Perselisihan Antara Gerakan Salafiyyah dan Al-Asya’irah: Analisis Pendekatan Ulama Ahl Sunnah Wa Al-Jamaah. Jurnal Peradaban Islam, 1(1), 82-110. Retrieved from https://peradabanislam.com/jurnal/article/view/6

Issue

Section

Articles