Ciri Prinsip Siyadat Al-Shari‘Ah Di Dalam Piagam Madinah

Authors

  • Muhammad Firdaus bin Zalani Pusat Kajian Pemikiran dan Peradaban Ummah (PEMIKIR)

Keywords:

siyadah, Piagam Madinah, siyasah, hadith

Abstract

Piagam Madinah adalah antara dokumen penting yang menjadi rujukan apabila berbahas tentang konsep  siyasah shar‘iyyah.  Ini kerana ia merupakan dokumen yang dihasilkan ketika Nabi SAW dan para Sahabat RA membangunkan negara Islam yang pertama dalam suasana masyarakat majmuk yang wujud ketika itu. Maka kertas kerja ini bertujuan untuk melihat aplikasi salah satu prinsip utama di dalam siyasah shar‘iyyah iaitulah siyadat al-shari‘ah berdasarkan kepada piagam ini. Kajian ini akan melihat Piagam Madinah dari beberapa perspektif iaitu perbahasan tentang kesahihannya, sejarah, isi kandungan serta tindakan Nabi SAW yang bersandarkan kepada prinsip ini. Kajian ini menggunakan metode kualitatif yang berbentuk analisis dokumen terhadap pelbagai sumber serta pebahasan ulama terhadap piagam. Hasil kajian menunjukkan bahawa prinsip siyadat al-shari‘ah adalah antara perkara teras yang mendasari piagam ini. Oleh itu perbahasan tentang Piagam Madinah tidak sepatutnya disempitkan sekadar pada keadilan semata tetapi perlu diperluaskan hingga meliputi kedaulatan Islam.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abu Faris, Muhammad ‘Abd al-Qadir. 2011. al-Nizam al-Siyasi fi al-Islam. Algeria: Dar al-Furqan li al-Nashr wa al-Tawzi‘.

al-‘Umari, Akram Diya’. 1983. al-Mujtama‘ al-Madani fi ‘Ahd al-Nubuwwah. Madinah: al-Majlis al-‘Ilmi wa Ihya al-Turath al-Islami.

al-Balādhurī, Ahmad bin Yahya bin Jabir. 1996. Jamal min Ansab al-Ashraf. Beirut: Dar al-Fikr.

al-Faiz, Muhamad Hafiz. t.th. rasail al-Nabi Muhammad ba’da al-Hudaibiyah ila almuluk wa al-umara. https://www. academia.edu/29901587 [3 April 2020]

al-Ghadban, Muhammad Munir. 2013. al-Manhaj al-Siyasi li al-Sirah al-Nabawiyyah. Kaherah: Dar al-Salam.

al-Ghadban, Muhammad Munir. 2015. Manhaj Haraki dalam Sirah Nabi SAW. Kuala Lumpur: Pustaka Darussalam.

al-Ghazali, Muhammad. 2003. Huquq al-Insan bayn Ta‘lim al-Islam wa I‘lan al-Umam al-Muttahidah.Kaherah: Dar Nahdat Misr li al-Tiba‘ah wa al-Tawzi‘.

al-Mubarakfuri, Safi al-Rahman. 2016. al-Rahiq al-Makhtum: Sirah Nabawiyyah. Jakarta: Qisthi Press.

Azmi, A. S., & Ismail, M. Y. (2018). Konsep Rahmatan Lil Alamin Dalam Hadith: Penerokaan Makna Serta Aplikasi Di Malaysia. Journal of Hadith Studies, 3(1), 2.

Azmi, A. S. (2020). 40 Hadis tentang Politik dan Kepimpinan.

Ibn Hisham, Abdul al-Malik. 1955. al-Sirah al-Nabawiyyah. Sunt. Muṣṭafā al-Saqqā. Kaherah: Dar al-Kitab al-Islamiyah.

Ibn Taymiyyah, Ahmad bin ‘Abdul Halim. 1992. Majmu‘ Fatawa Ibn Taymiyyah. Beirut: Dār al-Fikr

Quṭb, Sayyid. 1994/1414H. Fī Ẓilāl al-Qur’ān. Beirut: Dār al-Shurūq.

Sawi, Salah. 1991. Nazariyyat al-Siyadah wa Atharuha ‘ala shar‘iyat al-Anzimah al-Wad‘iyyah. Riyadh: Dar Ṭaybah li al-Nashr wa al-Tawzī‘.

Surahman Hidayat. 2001. al-Ta‘ayush al-Silmi bayn al-Muslimin wa Ghayrihim dakhil Dawlah Wāḥidah. Kaherah: Dar al-Salam.

Yaqut, Muḥammad Mus‘ad. 2007. Dustūr al-Madīnah Mafkharat al-Dustūr al-Islāmī. http://www.saaid.net/mohamed/234.htm. [5 Mei 2018]

Downloads

Published

2020-07-30

How to Cite

bin Zalani , M. F. (2020). Ciri Prinsip Siyadat Al-Shari‘Ah Di Dalam Piagam Madinah. Jurnal Peradaban Islam, 1(1), 129-144. Retrieved from https://peradabanislam.com/jurnal/article/view/8

Issue

Section

Articles